Musiklivets kodeks

Musiklivets kodeks for lige adgang

Det er tid til fælles handling for mangfoldighed og for at alle kan opnå lige adgang til musiklivet. Musiklivet skal blive bedre til at inkludere bredt, så alle får mulighed for at udfolde deres fulde professionelle og kunstneriske potentiale.
Tilslut din organisationeller virksomhed

Hele musiklivet skal med

Vi har brug for, at hele musikkens værdikæde kommer i gang, hvis vi skal vende udviklingen. Derfor inviterer vi ledelseslaget i alle professionelle virksomheder og organisationer i det danske musikliv til at tilslutte sig og arbejde aktivt med musiklivets kodeks for lige adgang.

Som tilsluttet kodekset, viser I jeres opbakning til at skabe forandring. I forpligter jeres organisation eller virksomhed til at arbejde med kodeksets seks principper, både i jeres interne og eksterne virke. Endelig forpligter I jer til at gøre jeres indsats målbar og rapportere på fremdrift og resultater på årlig basis.

Kort om de seks principper

De 6 principper
1

Bias-bevidste ledere og medarbejdere

I forpligter jer til at træne ledere og medarbejdere i at arbejde med og udfordre egne stereotyper og fordomme for at modvirke indgroede og begrænsende overbevisninger.

2

Bred repræsentation i gatekeeper-roller

I tilstræber bred repræsentation i de stillinger og beslutningslag, der fungerer som gatekeepers og udøver en særlig magt ift. bedømmelser, uddelinger, bookinger og ansættelser.

3

Rollemodeller og forbilleder

I forpligter jer til at arbejde med mangfoldige rollemodeller og forbilleder i jeres interne og eksterne virke.

4

En tryg og inkluderende kultur

I forpligter jer til at definere og udbrede en tryg og inkluderende kultur og et arbejdsmiljø, hvor ingen møder usaglig forskelsbehandling.

5

Professionalisering af organisationen eller virksomheden

I forpligter jer til at arbejde med at etablere, implementere og vedligeholde de nødvendige processer og retningslinjer for at styrke professionalisering af ledelseslag, processer, strukturer og drift.

6

Data og transparens

I forpligter jer til at gøre indsatsen målbar og til årligt at følge op på og kommunikere om aktiviteter og resultater for at sikre fremdrift og transparens.
Download kodeks

Aktivitetskatalog til inspiration

Aktivitetskataloget skal inspirere til at gøre arbejdet med kodeksets principper så konkret som muligt. Der er ikke nogen ’one size fits all’-model, så hvordan kodekset praktisk skal implementeres, vil variere fra aktør til aktør.

Hver enkelt aktør bør derfor opstille en tydelig plan for, hvordan der arbejdes aktivt med at fremme lige adgang, fordi forandring og resultater kræver en systematisk og tydelig indsats.

Download aktivitetskatalog

Rapportering

Det vigtigt at kende sit udgangspunkt for at vide, om der er fremdrift og for at identificere de aktiviteter, der skaber forandring. Partnere i Musiklivets Partnerskab forpligter sig derfor på årligt at rapportere på arbejdet med at fremme lige adgang. Alle rapporteringer samles i en fælles brancherapport, der har til formål at motivere til fælles fremdrift og samtidig opbygge et benchmark for arbejdet med lige adgang til gavn for hele musikbranchen.

Rapportering for året 2023

Rapporteringsperioden løber fra 20. februar til 15. marts 2024.

Gå til rapporteringsportal her (link er aktivt indtil 15. marts 2024).
Få definitioner på de begreber, der bliver brugt her.

FAQ