Tema

Mental sundhed og trivsel i musikken

Vi arbejder for at fremme mental sundhed og trivsel i musikken, så branchen ikke mister talenter til mistrivsel eller mentale problemer.

Skabende og udøvende kunstneres mentale sundhed og trivsel er i dag et stort tema i den globale samtale i musikbranchen. Der er lanceret mange initiativer på tværs af musikindustriens værdikæde, som skal levere løsninger på de presserende behov, som både forskning, branchestatistikker og kunstnere peger på.

Velbelyste udfordringer i musiklivet dækker blandt andet lange arbejdstider, indkomstrelaterede problematikker, udbredt misbrug af stoffer, angst, depression og stress forårsaget dels af selve arbejdet med musikken og “idéen om succes”, dels af usikre og belastende arbejdsforhold og kulturer i branchen, der kan påvirke helbred og personlige relationer negativt, og endelig også en negativ sociokulturel holdning til kunstnere i samfundet. Der er meget at tage fat på.

Nyt branchestudie skal kvalificere og udbrede løsninger

En central udfordring for branchen består i at identificere de indsatser, der er bedst egnede til at skabe de nødvendige forandringer. Hvilke redskaber og interventioner virker bedst til at fremme mental sundhed og trivsel i branchen, for hvem, og hvordan ser en relevant og positiv forandring frem mod større mental sundhed og trivsel ud i det danske musikliv.

For skubbe på en positiv forandring, har partnerskabet igangsat et nyt branchestudie, der i to faser dels vil præsentere repræsentativ data på udfordringer med mental sundhed og trivsel, som danske skabende og udøvende kunstnere i musikken oplever i deres arbejde. Dels vil undersøgelsen på basis af casestudier evaluere tilgængelige redskaber og interventioner for kunstnerne, og endelig vil projektet samle relevante interessenter og brancheaktører med henblik på at udvikle løsninger og anbefalinger, der kan drive den nødvendige forandring i branchen.